Giới thiệu

Giới thiệu

Tổng quan

Công ty cổ phần Điện lực GELEX là Công ty holding nhóm thiết bị điện trong hệ thống GELEX nhằm quản lý tập trung các doanh nghiệp thiết bị điện. Theo đó, GELEX Electric sẽ sở hữu các thương hiệu như CADIVI, THIBIDI, HEM, EMIC, CFT….

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Lịch sử phát triển

Hội đồng quản trị

Ông
Sinh năm:
Kinh nghiệm:
Ông
Sinh năm:
Ông
Sinh năm:
Ông
Sinh năm:
Ông
Sinh năm:
Ông
Sinh năm:
Ông
Sinh năm:

Công ty thành viên

Phát triển bền vững

Với mô hình hoạt động là một Tổng công ty quản lý vốn đầu tư vào 02 lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là Sản xuất Công nghiệp và Hạ tầng, GELEX theo đuổi mô hình Phát triển bền vững dựa trên 05 yếu tố bền vững chính bao gồm: Xã hội – Môi trường – Khách hàng – Cổ đông & Đối tác – Người lao động. Mục tiêu phát triển bền vững của GELEX là duy trì sự hài hòa lợi ích giữa Doanh nghiệp và Khách hàng, với Cổ đông và các đối tác; tạo ra môi trường làm việc thân thiện, văn minh đối với người lao động; mang lại những giá trị có ý nghĩa cho cộng đồng; đồng thời khẳng định sự uy tín và thiện chí của doanh nghiệp trong việc cam kết bảo vệ môi trường nói chung.