Báo cáo

Báo cáo

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ghi nhận đổi tên Công ty thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX & Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua mẫu con dấu mới

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ghi nhận đổi tên Công ty thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX & Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua mẫu con dấu mới (16/11/2022)